Goed om weten.


Totstandkoming van een onderhandse koopverkoop van een onroerend goed

De koopverkoop van een onroerend goed komt tot stand vanaf het ogenblik dat er een overeenstemming (wederzijdse toestemming) werd bereikt tussen de verkoper die het onroerend goed wenst over te dragen en de koper die er de prijs wenst voor te betalen.

Er zal eveneens wederzijdse toestemming vereist zijn aangaande de voorwaarden die partijen desgevallend als onmisbaar beschouwen om tot het akkoord te kunnen overgaan: deze worden de essentiële of substantiële voorwaarden genoemd.

Gebrek aan akkoord over voorwaarden die partijen niet als essentieel zullen hebben bestempeld, zal niet beletten dat de koopverkoop zal zijn voltrokken: deze worden de bijkomende voorwaarden genoemd.

De koopverkoop zal dan ook éénvoudigweg op mondelinge basis tot stand zijn gekomen indien er eensgezindheid werd bereikt over het goed, de prijs en de eventuele essentiële voorwaarden.

Niettemin zullen partijen een document opstellen teneinde te kunnen aantonen dat er inderdaad een overeenkomst tussen partijen werd bereikt.

De Wet voorziet echter dat het bewijs aangaande voormeld akkoord enkel zal kunnen worden gegeven door middel van een geschrift: ‘een akte voor een notaris of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde van 375 € te boven gaan’ (art. 1341 B.W.).

Het verlijden van de authentieke akte en de registratie van de akte zullen de overeenkomst tegenwerpelijk maken aan derden.

Opgelet: In enkele gevallen zal de wilsovereenstemming tussen partijen echter niet tot een geldige overeenkomst kunnen leiden:

  • Indien de partijen niet bekwaam zijn om een contract aan te gaan: minderjarigen, onbekwaamverklaarden, en in het algemeen al degenen aan wie de Wet het aangaan van bepaalde contracten verbiedt (art. 1124 B.W.)
  • Indien er een gebrek is in de wilsovereenstemming, door de Wet als volgt bepaald: indien zij alléén door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst of door bedrog werd verkregen (art. 1109 B.W.)

Mter Xavier van den BOSSCHE
Advocaat (Brussel)
Louizalaan, 522, Bus 1
1050 Brussel

<